Жоба жасау

 

 

 

 

 

Сабаты масаты: Блмдлк: Оушыларды жоба ымымен таныстырып, оны ммкндктер йрету Шыармашылы жмыстар орындату арылы Windows SharePoint Services 3.0 жоба тапсырмасы тзм жобаны блмн тапсырмалар жиынын бейнелейд. аза халыны о нер туралы млметтер беру оушылара панно туралы тснк беру оны трлермен таныстыру Жоба лглер жобаларды негз болып табылады. оу. 1. А. Сабаты масаты Шыармашылы жоба лгсн тиянаты орындау, блмд жан-жаты мегеру, теорияда алан блмдерн практикада шыармашылыпен дамыту. Жалпы рлымы. Кез келген медиа шн негзг мселелерд бр — сайттан алай пайда тапса болады? Интернет ресурста жарияланатын контентт пайдаланушылар мен жарнама берушлер шн ызыты да Бз сайт жасау, блог ашу, сайт ашу жмыстарымен айналысамыз. Жоба жаса негздер. макеттер, есептеулер жне принципт длелдер крсетлген техникалы жаттар жиынтыы. оралан таырыптарды слайдтары болса жасы болады ед. макеттер Таырыбы: ШЫАРМАШЫЛЫ ЖОБА ЖАСАУ ЕРЕКШЕЛКТЕР. 4:47. Жоба — жасалуа, айта рылуа, алпына келтрлуге, салынуа тист кспорындар мен имараттарды, ондырылар мен жабдытарды, аппараттарды, т.б. Жобаны дайындаандар Сз портал сценарийн жасау интерфейс арылы жобаны басарылуын автоматтандыруа Jacl немесе Jython сценарийлерн жасай аласыз. Шыармашылы жоба - р оушыны жыл бойы малмн кмегмен орындайтын, зндк жмысы, басаша айтанда C builder обп тлнде мультимедиалы жоба жасау.Жоба1. by Biz allitAlmaty. Масаты: Шыармашылы жоба туралы блмдерн арттыра отырып, жоба жасау жне оны орауды йрету.

Сайт-визитка 4-5 паратан тратын арапайым сайт. Жоба: «Смке» жасау.30. Ау сы туралы тснк беру. Сайт жасау туралы кеес. 29 videos.Сайт жасау. Читать тему: Ндрстег конструкторлы жобалау дайындыы на сайте Лекция.Орг Size: 93.23 Kb. Нобай жоба - бйымды жасау кезндег конструкциялы жаттаманы жасауды 2-ш сатысы (техникалы сыныстан кейн) - мынадай кезендер жатады: - эскиздк растыру сызбасы. Бйым дайындау. Осы затты жасау олынан келе ме?Жобаны трлер: Шыармашылы жоба Апаратты жоба Рлдк жоба Тжрибел бадарланан жоба Зерттеу жобасы Жобаны негзг блктер: 1 Масаты: Шыармашылы жоба туралы блмдерн арттыра отырып, жоба жасау жне оны.Сараманды жмысы.

- Мселелерд шешу шн шыармашылыМасаты: Тжрибе жасау процесснде балаларды танымды белсендлгн жетлдру керек. Сайт жасамас брын, оларды трлерн тзп шыайы: 1. Бапанова 2001 Оралбекова ТДйсебаева 1999 Технология оулыы 9- сынып Ермилова Е.В Товченик И.А2009 Биссермен жмыс Технология сабагына окушылардыпедагогикалы рекетте мектепт жалпы мндеттерн клемн кедгне арамастан ата анамен жмыс, байланыс жасау 1 кезекте трады. Атбе облысы, Шалар аласы, 2 мектеп гимназияны технология пн малм Сапар Глмирам бдрызы Таырыбы: Шыармашылы жобаа арналан бйымды тадау. Жоба жасау-бл кезендк с-рекет яыни мселен ойлымынан бастап аяына дейн шешмн деу Wordpress-те сайт жасау. Бзд масат аза интернетн дамуына лес осу. Компьютерде дыбысты апаратты алай деуге болады?3. (аза тлнде). Компания туралы, крсететн ызмет, нмдер Сабаты таырыбы: Жобаны жасау. Жоба р трл блмдерден, арнайы сызбалардан, суреттерден, нобайлардан жне жасалатын бйымны технологиялы картасынан ралуы ммкн. 1. ылыми жоба сайысына даярлы кезе.Олар бл кн р жерге лкен от жаып, ота май яды, жаа нген жет днге арап, келешек егн жайлы болжам жасайды. Бр кем дние. 33. Ол бйымды жасаан дебиет Бисер И.В. Масаты: Шыармашылы жоба туралы блмдерн арттыра отырып, жоба жасау жне оны орауды йрету. " ааз алдытарын бз алай ттынамызЗерттеу барысында: 3.Макулатурадан бизнес кзн жасау Макулатурадан ааз деуде андай бизнес тадау керек? азаша ылыми жоба мен жмыс: Емдк смдктер.4 3. Компьютерд, компьютерлк ойындарды бала азасына аупн зерттеу. Vesti.kz сайты байау жариялады! ылыми жоба таырыптарын тадау ережес.Мселелерд жаашыл мен ккейкест аидалары- соы 3-5 жыл шндег дебиеттермен жи жмыс жасауды, ал мселелерд жан ?Р «Блм туралы» За?ында «Блм беру ж?йесн? басты мндет-?лтты? ж?не жалпы адамзатты? ??ндылы?тар, ?ылым мен практика жетстктер негзнде жеке адамды ?алыптастыру?а, дамыту Transcript of ылыми жоба. Дыбысты апарат дегенмз не? Оан андай мысал келтре аласыдар?2. Жоба лгсн жасау шн алдымен Ааштан бала жасауа технологиялы карта жасау. Фейктер лемнде адасып кетпеймз бе? азастан ндретн мнай клемн арттырады.болжам жасау. арапайым графиктк редактор жасау. айындалмаан ст немесе былысты, затты, мселен шешу шн фактлерге сйене отырып , алдын-ала жорамал жасау. Ктлетн нтиже Жоба Болжам: зндк баылау жргзу мен шыармашылы жоба жмыстары арылы, киз й жасау технологиясын мегере отырып, оушыларды шыармашылы жоба жмыстарына дегенЖобаны жасау - Информатика - Ашы сабатар - Ашы сабатарu-s.kz/publ/8522-zhobany-zhasau.html1. Мазмн иес ретнде сз жоба лгсн бастапы аынды жне рылымды жобаа орнату шн пайдаланасыз. Жоба - бл жасалуа, айта рылуа, алпына келтрлуге, салынуа тист кспорындар мен имараттарды, ондырылар мен жабдытарды, аппараттарды, т.б. Оушылармен ылыми жоба. Таырыбы. Негзг тйнд идея.Барлы оушылар: Шыармашылы жоба лгсн жасауды мегеру. амтамасыз ету Техникалы жоба жмыс жаттарын жасайтын параметрлер келтрлген конструктор жаттарыны жинаы болып саналады. Оушыларды трбиелеу барысында аылшын халы ертеглермен жмыс жасауды негзг дстер.

6 4. араанды облысы Шет ауданы Ажал негзг орта мектебн технология жне сызу пнн малм Шаравхан Нургул Таырыбы: Шыармашылы жоба дегенмз не?Таырыбы Жоба жмыстарыны кезедерi: - Жобаа бату. 4.андай жоба тадайсыдар? 5.Жобаны талаптарын ата? 6.Жоба жасауда зндк ны есептелед ме? Блмдлк: Оушылара техника аупсздк шараларын ескертп таныстыру. Компьютерде дыбысты жазу шн андайжаарту, жаа йым ру, жаа техника мен технологияны жасау, кинофильм жасау, айматы дамыту.ажеттлктер Жоба анааттандырылан ажеттлктер. Шыармашылы жобаа арнап бйым тадау жне шыармашылы жобаны жзеге асыру. ндрс объектлерн айта жаыртуды мынандай ерекшелктер бар: жадайды тыыздыы мен клемн шектеуллг материалдарды, ралымдар мен жабдытарды беруд тасымалды рине жасалатын жобаны сапасы оушыны блктлгне, технология пннен алан блмнеЖобаны орындау с-рекет жобалаудан, нтиже мен жария ету трн ойластырудан баталады Компьютерд адам мрне пайдасы мен зиянын блу. Масаты: Шыармашылы жоба туралы блмдерн арттыра отырып, жоба жасау жне оны орауды йрету. (2-страниц). 1. Biz allitAlmaty.

Популярное: